Allmänna resevillkor

Ronnegard Adventure AB
mctouring.se
Tallbacksvägen 19
785 30 Gagnef
Org.nr: 556998-3421

Hemsida: www.ronnegardadventure.se
Epost: info@mctouring.se
Mobil: 072-2046200

Dessa allmänna resevillkor tillsammans med Ronnegard Adventure AB(RAAB) särskilda resevillkor gäller resor från och med år 2019 och är del av avtalet mellan RAAB och resenären. Om de Särskilda och allmänna resevillkoren är motstridiga gäller de allmänna resevillkoren om inte de särskilda resevillkoren är förmånligare för resenären.

De särskilda resevillkoren för RAABs resor anges specifikt för varje resa tillsammans med beskrivning för den resa avtalet gäller.

Ladda ner en utskriftsvänlig version (PDF) här!

1 AVTALET

1.1 RAAB ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än RAAB. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som RAAB.

1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet för alla ytterligare resenärer som ingår i samma bokning/avtal. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse RAAB med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.

1.1.2 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.

1.2 RAAB ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.4 Avtalet är bindande för parterna när RAAB skriftligen har bekräftat resenärens beställning, normalt genom utskick av faktura för anmälningsavgiften, och resenären inom avtalad tid betalat fakturerad anmälningsavgift enligt RAABs anvisningar.

1.5 RAAB ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.6 Önskemål garanteras inte.

1.7 Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna, där sådana krävs, så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.

2 BETALNING AV PRISET FÖR RESAN

2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2 RAAB kräver aldrig slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat överenskommits.

2.3 RAAB får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har RAAB rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

3 RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

4 RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN

4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om RAAB medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från RAAB eller annan.

5 RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta RAAB eller återförsäljaren om överlåtelsen.

5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot RAAB eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om RAAB kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.

6 RAABs ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

6.1 RAABs rätt att ändra avtalsvillkoren

6.1.1 RAABs får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.

6.1.2 Om RAAB avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska RAAB underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.

6.2. Ändring av priset

6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för RAAB efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får RAAB höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

(a) ändringar i transportkostnader

(b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

(c) ändringar i växelkurser som påverkar RAABs kostnader för resan.

6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som RAAB drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. RAAB är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) - (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.

6.2.3 Resans pris ska sänkas om RAABs kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor.

6.2.4 RAAB ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

6.3. Tidsförändringar

6.3.1 Tider kopplade till avresa och hemresa i resebeskrivningen är endast preliminära. RAAB ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de tider som ska gälla för resan.

6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet

6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om RAAB inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela RAAB eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

6.4.3 Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.

6.4.4 Om priset stiger mer än 8%, på grund av punkterna 6.2.1 till 6.2.4 har resenären rätt att säga upp avtalet.

6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa

6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om RAAB kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.

6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om RAAB ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

6.6 Resenärens rätt till skadestånd, RAABs inställande av resa

6.6.1 I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från RAAB, om det är skäligt.

6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att RAAB ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar:

(a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller

(b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför RAABs kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.6.3 Beror det på någon som RAAB har anlitat att resan har ställts in, är RAAB fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

6.7 RAABs och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

6.7.1 Såväl RAAB som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

7 RAABs ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN

7.1 Uteblivna prestationer

7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska RAAB ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska RAAB, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

7.2 Andra fel och brister

7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt

7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om RAAB visar att felet beror på ett hinder utanför RAABs kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

7.2.3 Om felet beror på någon som RAAB har anlitat, är RAAB fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska RAAB genast ge resenären den hjälp som behövs.

7.3 Skadeståndets omfattning

7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

8 REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE

8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar RAAB eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om RAAB eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska RAAB eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

9 RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar

9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som RAAB anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordnings- trafik- och körregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan RAAB häva avtalet.

9.2 Resenärens ansvar för skada

9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar RAAB.

9.3 Resenären ansvarar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt körkort, pass, visum, vaccinationer, försäkring.

9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från RAAB eller återförsäljaren.

9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av RAAB.

9.4 Avvikande från arrangemanget

9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till RAAB eller dennes representant.

10 TVISTLÖSNING

10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Ronnegard Adventure AB
Tallbacksvägen 19
SE 785 30 Gagnef
Org.nr: 556998-3421
Kontaktinformation
Personuppgiftspolicy
Producerad av
crossmenu